Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dokumentacioni per paisjen me leje ndertimi

Dokumentet qe duhet te dorezoje aplikuesi per t’u pajisur me leje ndertimi per ndertime te reja, si dhe per shtesa apo rikonstruksione ne ndertime ekzistuese jane :

  1. Kerkesa per leje ndertimi,sipas formatit te aplikimit, te percaktuar ne sistemin elektronik te lejeve.
  2. Dokumenta qe vertetojne te drejtat pasurore te prones apo pronave qe marrin pjese ne nje zhvillim,perfshire marreveshjet midis pronareve dhe zhvilluesit apo paleve te treta.
  3. Plani i vendosjes se ndertimit mbi fragmentin e hartes ne gjendjen ekzistuese.

ç)  Projekti i ndertimit dhe relacioni perkates.

  1. Grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorezimit te objekteve sipas fazave te zbatimit.
  2. dh)
  3. Deklarata e projektuesit te licensuar sipas formularit te aplikimit, te percaktuar ne sistemin elektronik te lejeve te ndertimit, nepermjet se ciles konfirmohet perputhshmeria e projektit me lejen e zhvillimit, dokumentet e planifikimit e kontrollit te zhvillimit, ne fuqi dhe me legjistlacionin qe rregullon veprimtarine e ndertimit ne Republiken e Shqiperise, perfshire dispozitat antisizmike te sigurise mbrojtes nga zjarri dhe higjeno-sanitare.

ë)  Lejet,licencat,autorizimet apo aktet e miratimit ,te nevojshme per ushtimin e aktivitetit,  ne zbatim te legjistalicionit te posacem per lejet , licensat dhe autorizimet ne rastet kur eshte e nevojshme qe ato te paraqiten perpara marrjes se lejes se ndertimit.

  1. Mandatpagesen/at e tarifes/ave te aplikimit.
  2. Kopje e polices se sigurimit te projektuesve, per mbulimin e pergjegjesive profesionale.

1/1. Projekti i ndertimit hartohet konform kushteve te percaktuara ne lejen e zhvillimit/dokumentet e planifikimit dhe ne baze te tij leshohet leja e ndertimit.Ne varesi te llojit te ndertimit, projekti permban:

i).   projektin arkitektonik, perfshire eleminimin e barrierave arkitektonike, ne rastet kur eshte e detyrueshme me ligj.

ii). projektin konstruktiv.

iii). projektiet e instalimeve hidrosanitare, elektrike dhe te ngrohje – ftohjes.

iv). relacionin per mbrojtjen nga zjarri.

v). projektin e eficenses energjitike, ne rastet kur eshte e detyrueshme me ligj.

Share and Enjoy !

Shares