Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbi shërbimet që ofron bashkia

Fusha e organizimit dhe funksionimit të bashkisë
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”
Ligji Nr.7850 datë.29.7.1994 Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë,  të  ndryshuar
Ligji Nr.8116datë.29.03.1996 Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar
Ligji Nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Ligji  Nr.9154, datë 6.11.2003 “Për Arkivat”

Fusha e veprimtarisë ekonomiko-finaciare
Ligji nr. 68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”,
Ligji nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar,
Ligji nr. 10296,  datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit”;
Ligiit nr,9228, date 29.04.2004, “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
Udhëzim nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”
Udhëzimin Nr.30, datë 27.12.2011 , “Për menaxhimin e aktiveve të njësive të qeverisjes vendore”,i ndryshuar;
Udhëzimin Nr 16, datë 20.07.2016 “ Për përgjegjëesitë e kordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”;
Udhëzim Nr.21, date 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”.
Ligji Nr.8743 datë. 22.2.200 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të  ndryshuar
Ligji nr.8744 dt.22.2.2001“Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore”, të  ndryshuar
VKM nr.500,dt.14.8.2001“Për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore” të  ndryshuar
VKM Nr.54, datë.05.02.2014  “Per përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” të  ndryshuar
Ligji  Nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, te  ndryshuar
VKM Nr.745,datë 24.10.2012“Për proçedurën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për të cilat zotërohen dokumente të ligjshme pronësie por nuk kanë të përcaktuar sipërfaqen“
Ligji Nr 9482, datë 03.04.2006 „Për legalizimin urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje“ të ndryshuar
Ligji Nr. 9901 datë.14.04.2008 „Për shoqëritë tregtare“  te  ndryshuar
Ligji Nr.9874 datë.14.02.2008 “Për Ankandin Publik“, të  ndryshuar
VKM Nr.1719,datë 17.12.2008 “Për miratimin e rregullave të Ankandit Publik” të ndryshuar
Ligji Nr.10296 datë. 08.07.2010“Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin“, të  ndryshuar
Ligji Nr. 9936 datë. 26.06.2008 „Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në R.Sh“ të  ndryshuar
Ligji 109/2017 “ Për buxhetin e vitit 2018“.
Udhëzim nr. 30, datë 27.12.2011 “ Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit  publik“, të  ndryshuar
Ligji Nr.8561 datë. 22.12.1999 „Për shpronsimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurise pronë private për interes publik“ te  ndryshuar
Ligji Nr.7652,datë 23.12.1992,“Për privatizimin e banesave shtetërore”, të  ndryshuar
VKM Nr. 97. Datë 03.02.2008 “Për proçedurat e privatizimit të banesave objekt i ligjit 7652, datë 23. 12.1992,“Për privatizimin e banesave shtetërore” dhe ligjit 9321, datë 25.11.2004 ”Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa me fondet të shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore” .
Ligji Nr 9975 datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare” të  ndryshuar
Ligji 9632, date 30.10.2006 “Për sistemin e taksave  vendore” të ndryshuar
Udhëzim,Nr.33/2014 “Për përcaktimin e tarifës së Shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore , Ministrisë së Drejtësisë, Shërbimit përmbarimor shtetëror, Prokurorisë dhe  Noterisë”.

Fusha e qeverisjes së mirë vendore
Ligji nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”
Ligji nr.9131 datë 08.09.2003 “Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”
Ligji nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”
Ligjin nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”
Ligji nr.9887 datë 10/03/2008,“Për mbrojtjen e të dhënave personale” ndryshuar
Ligji nr.9367 datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar
Ligji nr.10279 datë 20/05/2013 “Për Kundërvajtjet Administrative”

Fusha e infrastrukturës dhe shërbimeve publike
Ligji nr. 107/2014 “Mbi Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”
VKM 671, datë 29/07/2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”
Ligji nr.175/2011 “Për planin kombëtar të menaxhimit të integruar të mbetjeve”,
VKM nr.319/2018 “Llogaritja e kostos për menaxhimin e integruar të mbetjeve”,
VKM nr 915/2015 “Për transferimin në pronësi nga Këshillat e Qarqeve tek bashkitë”
VKB nr. 83/2017  “Për planin lokal të menaxhimit të integruar të mbetjeve”
Ligji nr.9220/2004 “Për administrimin e shërbimit të varrimit “
VKM nr. 712/2014 “ Për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në  Republikën  e Shqipërisë ”
Ligji nr.8378 ,”Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar
Ligji nr.8308, “Pë transportet rrugore ” i ndryshuar
Ligji nr.8450, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës,të gazit dhe nënprodukteve të tyre”
VKM nr. 970, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar.

Fusha e shërbimeve socioale
Ligji nr. 121/2016 “ Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”;
Ligji nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës”;
Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar;
Ligji nr. 47/ 2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar” ;
Ligji nr. 8153, datë 31.10.1996 “Për Statusin e e Jetimit”, i ndryshuar;
Ligji 37/2017 “Kodi i Drejtësisë për të miturit”
VKM nr. 149, datë 13.3.2018 “për kriteret, dokumentacionin dhe proçedurat per evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masës së financimit për shpenzimet e fëmijës së vendosur në familje kujdestare”;
VKM nr. 578, datë 3.10.2018 “Për proçedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin etij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes”;
VKM nr. 518, datë 4.9.2018 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personal për përfituesit e shërbimit të organizuar”;
Ligji nr. 22/2018 “Për strehimin social”.
Ligji Nr.9355,datë 10.03.2005,  “Për Ndihmën dhe Shërbimet Shoqërore”, i ndryshuar.
Ligji Nr.8626, datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të vërbërit”,i ndryshuar.
Ligji  nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”
VKM Nr. 955 dt. 07.12.2016 ”Për përcaktimin e kritereve të procedurave, dokumentacionit dhe masës së perfitimit të ndihmës ekonomik”, i ndryshuar.
VKM nr.277 date 18.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, i ndryshuar
VKM nr.31, datë 20.1.2001 “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, i ndryshuar.
VKM  nr.618 date 07.09.2006 “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për përsonat me aftësi të kufizuar” , i ndryshuar.
VKM nr.869, datë 18.6.2008 ‘Për zbatimin e ligjit nr.7889, datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit”, i ndryshuar.
Udhëzim nr. 3 datë 17.02.2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr.955 datë 07.12.2016 të Keshillit te ministrave.
Udhëzim nr.4 datë 17.02.2017 “Për përllogaritjen e perfitimit të ndihmes ekonomike”,  i  ndryshuar.
Udhëzimit nr. 5 datë 17.02.2017 “Për përdorimin e fondit te kushtezuar per bllok ndihmen ekonomike deri ne 6%” i  ndryshuar.
Udhëzimi nr.8 datë 25.2.2015 “Për planifikimin e fondeve për ndihmën ekonomike”,  i  ndryshuar.
Udhëzim i Ministrit Nr.2365, datë 26.11.2008 “Mbi zbatimin e Vendimit Nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”.
Udhëzim nr.19, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.31, datë 20.01.2001, të këshillit të ministrave, “Për përfitmin nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”.
Udhëzim nr.17, datë 30.08.2016 “Mbi zbatimin e vendimit nr.618,datë 07.09.2006, të këshillit të ministrave për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”,të ndryshuar.

Fusha e kulturës, sportit dhe shërbimeve  argëtuese

Ligji. Nr. 79/2017 “Për Sportin”

Fusha e mbrojtjes së mjedisit
Ligj nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor në R.SH”, i ndryshuar;
Ligj nr.9693 datë 19.03.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar;
Udhëzim i Ministrit të Mjedisit nr.1, datë 09.06.2016.
Ligj nr.9774, datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” i ndryshuar,
Ligj nr.10448, datëv 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”,  i ndryshuar; “VKM nr.587, datë 07.07.2010 “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane e turistike”;

Fusha e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
Ligj nr.33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtëshme”,
VKM nr.994, datë 09.12.2015 “Pë proceduren e regjistrimit të AMTP-ve.
Ligj 171/2014 “Për përfundimin e proçesit të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”,
VKM nr.337, datë 22.04.2015 “Për përcaktimin e proçedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”,
VKM nr.253, datë 06.03.2013 “Për proçedurat e plotësimit të akteve të marrjes në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish kooperativave bujqësore”
Ligj nr.8337, datë 30.04.1998 “Për kalimin në pronësi të tokës bujqësore, pyjore, livadhve dhe kullotave”,
Ligji nr. 9734, datë 14.5.2007 “Për Turizmin” , i ndryshuar,

Fusha e zhvillimit ekonomik vendor
Ligji nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё”, të ndryshuar,
Ligji nr. 10296,  datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”,
Udhëzimi i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit te buxhetit”;
Ligiit nr,9228, date 29.04.2004, “Per kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”,
Udhëzim nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”
Udhëzimin Nr.30, datë 27.12.2011 , “Për menaxhimin e aktiveve të njësive të qeverisjes vendore”,i ndryshuar;
Udhëzimin Nr 16, datë 20.07.2016 “ Për përgjegjëesitë e kordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të riskut në njësinë publike”;

Fusha e sigurisë publike
Ligjit nr.8224/1997, “Për oraganizimin dhe funksionimin e Policisë të Bashkisë dhe të Komunës “, i ndryshuar

Share and Enjoy !

Shares