Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare

Detajimi i buxhetit për vitin 2019 është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin  68/2017    date  27.4.2017  “Për  financat  e  veteqeverisjes  vendore“,  ligjin  109/2017  date 30.11.2017“

Share and Enjoy !

Shares