Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Për kërkesat për informim

Koordinatori për të Drejtën e Informimit

Emër, mbiemër: Klementina Kotorri
Email: klementina.kotorri@bashkiagramsh.gov.al
Adresa: Bashkia Gramsh , BLV  “10 Korriku”, sheshi “Kamber Dermyshi” Gramsh.
Orari:E hënë – e premte, 08:00 – 16:00

Kompetencat
a) I mundëson çdo kërkuesi të drejtën për t’u njohur me informacionin publik, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marrë një kopje të tij;
b) Krijon, mban, publikon dhe përditëson regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve;
c) Bashkërendon punën për plotësimin e kërkesave për informacione brenda afateve;
ç) Regjistron kërkesat për informacion dhe cakton një numër rendor për secilën prej tyre;
d) Dërgon kërkesën për informim te një autoritet tjetër publik, brenda afateve të parashikuara në këtë ligj, kur rezulton se autoriteti publik ku është depozituar kërkesa nuk e zotëron informacionin e kërkuar;
dh) Verifikon rastet për dhënien falas të informacionit qytetarëve, sipas parashikimit të pikës 5, të nenit 13, të ligjit 119/2014
e) Kryen njoftimet paraprake, sipas neneve 14 dhe 15, të ligjit 119/2014, si dhe komunikon me kërkuesin, sipas nevojës për trajtimin e kërkesës për informacion publik.

Share and Enjoy !

Shares