Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organet e bashkisë

Organet përfaqësuese të bashkisë

Organi përfaqësues i bashkisë – Këshilli i Bashkisë

Këshilli Bashkiak përbëhet nga këshilltarë të zgjedhur, sipas dispozitave të përcaktuara në  Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë. Numri i anëtarëve të Këshillit Bashkiak Gramsh është 21.Këshilli bashkiak zgjidhet për një periudhë katër vjeçare. Këshilli Bashkiak zhvillon mbledhjen e tij të parë  më vonë se 20 ditë nga data e shpalljes së rezultatit nga Komisioni Qëndror i  Zgjedhjeve. Mbledhja e parë e këshillit thirret nga sekretari i Këshillit Bashkiak. Në mungesë të tij, nismën për thirrjen e mbledhjes së parë e merr prefekti.
Në mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak :
1-Zgjidhet komisioni i mandateve;
2-Miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit
3-Zgjidhen kryetari dhe zëvendëskryetarët e këshillit;
4-Zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin bashkiak në këshillin e qarkut dhe pajisen me mandatin e përfaqësimit.
Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Njoftimi për mbledhjen e keshillit bëhet publik në vende të caktuara për këtë qëllim brenda territorit të njësisë vendore dhe përmban datën, vendin, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.
Me kërkesën e kryetarit të bashkisë ose të një të pestës së anëtarëve të Këshillit Bashkiak, mbledhjet e këshillit mund të bëhen të mbyllura, kur për këtë kanë votuar jo më pak se tre të pestat e gjithë anëtarëve të tij.


1-Struktura e Këshillit

 • Këshilltarë 21
 • Kryetar i Këshillit Bashkiak Znj.Enis Zani
 • Zv/ Kryetare i Këshillit Bashkiak Znj.Zrnilda Dakare
 • Zv/ Kryetare e Këshillit Bashkiak Z.Erald Çarçiu 
 • Sekretar i Këshillit Bashkiak  Znj. Xhulia Gjini

2-Anëtarët e Këshillit

Nr.EmriMbiemriPartiaGjinia
1LULJETA DOLLANIPartia SocialisteF
2ENIS ZANIPartia SocialisteM
3GRETA LENAPartia SocialisteF
4VISARION BICI Partia SocialisteM
5ARDIANA HASA Partia SocialisteF
6ALBERT CECI Partia SocialisteM
7KODHEL ÇALAPartia Bashkë FitojmëM
8VALBONA VERUSHIPartia Bashkë FitojmëF
9RAMAZAN BRAHOPartia REPUBLIKANEM
10EDMONDGURIPartia Lëvizja e LegalitetitM
11SERVETDEDJAPartia SocialdemokrateM
12ERALDÇARÇIUPartia DEMOKRATIKEM
13ROLANDMIMINIPartia Bindja DemokratikeM
14KUJTIMBRAHIMIPartia Aleanca Arbnore KombëtareM
15MARSELAIBROPartia Aleanca për Demokraci dhe SolidaritetF
16ALFRIDASHAHINIPartia GjelbërF
17DALIPHAZIZAJPartia GjelbërM
18ARNILDADAKAREPartia GjelbërF
19IDRIKOKLAPartia GjelbërM
20FATBARDHÇEKREZIPartia Reformave DemokratikeM
21BRUNILDABALLOLLIPartia Reformave DemokratikeF

3-Kryetari Këshillit

Z.Enis Zani

4-Sekretari i Këshillit:

Xhulia Gjini  email:xhuliagjini@gmail.com

5- Komisionet:

 I.Komisioni i Mandateve ,Çështjeve Juridike dhe Administrative.

 1. Visarion Bici – Kryetar
 2. Ardiana Hasa – Sekretar
 3. Dalip Hazizaj – Anëtar
 4. Valbona Verushi – Anëtar
 5. Fatbardh Çekrezi – Anëtar

II.Komisionii Dhënieve të Medaljeve dhe të Titujve Vendor të Nderit

 1. Albert Ceci – Kryetar
 2. Kodhel Çala – Sekretar
 3. Luljeta Dollani – Anëtar
 4. Leidi Shqiponja – Anëtar
 5. Sali Zani – Anëtar

III.Komisioni i Financës,Ekonomisë dhe pasurive Publike Vendore

 1. Alfrida Shahini – Kryetar
 2. Erald Çarciu – Sekretar
 3. Kujtim Brahimi – Anëtar
 4. Ramazan Braho – Anëtar
 5. Erisa Zogu – Anëtar

IV. Komisioni i Shërbimeve Publike, Transportit dhe Strehimit

 1. Valbona Verushi – Kryetar
 2. Roland Mimini – Sekretar
 3. Brunilda Ballolli – Sekretar

V.Komisioni i Bujqësisë, Mjedisit dhe Zhvillimit Hapësinor

 1. Ramazan Braho – Kryetar
 2. Arnilda Dakare – Sekretare
 3. Idri Kokla – Anëtar

VI.Komisioni i Sigurisë Publike dhe Emergjencave Civile   

 1.      Edmond Guri – Kryetar
 2.      Dalip Hazizaj – Sekretar
 3.      Marsela Ibro – Anëtar

VII.Komisioni i Shëndetësisë,Çështjeve Sociale dhe Mbrojtjes së Konsumatorit.

 1. Greta Lena – Kryetar
 2. Kodhel Çala – Sekretar
 3. Marsela Ibro – Anëtar

VIII.Komisioni i Arsimit, Kulturës, Sporteve, Dhënies së Titujve dhe Informimit

 1. Ardiana Hasa – Kryetar
 2. Roland Mimini – Sekretar
 3. Valbona Verushi – Anëtar

IX. Komisioni i Auditimit të Brendshëm

 1. Erisa Zogu – Kryetar
 2. Erald Çarciu – Sekretar
 3. Idri Kokla – Anëtar

X.Komisioni i Etikës dhe Barazisë Gjinore

 1. Luljeta Dollani – Kryetar
 2. Edmond Guri – Sekretar
 3. Albert Ceci – Anëtar
 4. Tajar Bici – Anëtar
 5. Ergita Kaso – Anëtar

6- Rregullore Këshillit të Bashkisë

7-Vendime

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2018

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2019

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2020

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2021

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2022

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2023

Vendime Këshilli Bashkiak viti 2024

Share and Enjoy !

Shares