VKB nr.99 date 18.12.2017

Këshilli i Bashkisë Gramsh në mbledhjen e tij të dates 18.12.2017 pasi mori në shqyrtim relacionin e praqitur nga Kryetari i Bashkise, “Per nivelin  e Taksave dhe Tarifave Vendore te Bashkise Gramsh bazuar ne Ligjin Nr. 9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar, Ligjin nr 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise” te ndryshuar, Udhezimin e Ministrit te Financave nr 24 date 02.09.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, Udhezimit te perbashket nr.655/1 date 06.02.2007 te Ministrise se Financave dhe Ministrise se Brendshme “Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore”

Kliko per ta hapur te plote –  Paketa fiskale 2018