Sherbimet e sektoreve si : pastrimi, gjelberimi, mirembajtja e varrezave publike dhe dekori ne qytet kryhet nga firma “Kurora” shpk. Per kete qellim jane lidhur kontrata midis Bashkise dhe firmes Kurora.

 1. Ne sektorin e pastrimit realizohen keto zera sherbimesh:\

 

 • Fshirja e rrugeve te asfaltuara, shesheve e trotuareve me nje siperfaqe prej 102078 m2
 • Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave urbane 4805 ton ne vit
 • Sherbimi i pastrimit ne banjot publike per cdo dite
 • Dizifektimi i konteniereve e pikave te grumbullimit te mbeturinave urbane per nje periudhe 7-mujore Prill-Tetor, me 90 cope kontenier ne qytet dhe 11 pika grumbullimi te mbeturinave urbane ne lagjet periferike te qytetit
 • Lagia e rrugeve 65000m2 per nje periudhe 5 (pese) mujore Maj-Shtator
 • Mbulimi i mbeturinave ne fushen e shkarkimit te mbeturinave disa here ne muaj

 

 1. Ne sektorin e gjelberimit realizohen keto zera sherbimesh:

 

 • Pastrime ditore nga mbeturinat, punime, krasitje, ujitje, plehrime ne 2102 cope drure dekorative
 • Pastrime ditore nga mbeturinat, punime, krasitje, ujitje, plerhime ne 1080 cope shkurre dekorative
 • Pastrime ditore nga mbeturinat, punime, krasitje, ujitje, plerhime ne 1732 ml bordure te gjelberta
 • Pastrim e fshirje ditore nga mbeturinat ne 2082 m2 rruge e sheshe
 • Pastrime ditore, punime, mbjellje lule, ujitje, prashitje, plehrime te luleve sezonale ne 1600 m2
 • Pastrim ditor, kositje bari, plehrime, ujitje bari dekorativ per 8427 m2
 • Ruajtje objekti, pastrime, fshirje ditore, sherbime ne bimesine e mbjelle ne varrezat e deshmoreve
 • Ruajtje objekti, sherbime ne bimesine e mbjelle: pastrime ditore, punime, prashitje, mbjellje farash, fidane, ujitje e plehrime ne fidanishte e kelmetore ne 3583 m2

 

 • Ne varrezat publike e dekor realizohen keto zera sherbimesh:

 

 • Ruajtja e objektit nga kafshet e keqberesit
 • Mirembajtja e 390 cope drure dekorative me te gjitha sherbimet perkatese
 • Mirembajtja e 710 cope shkurre dekorative me te gjitha sherbimet perkatese
 • Mirembajtja e 500 m 2 luleve sezonale dekorative me te gjitha sherbimet perkatese
 • Mirembajtja e rrugeve shesheve per 2500 m2
 • Mirembajtja e siperfaqes 5800 m2 me bime dhe lule natyrale me te gjitha sherbimet
 • Sherbim funeral
 • Dekor i qytetit per festat zyrtare, fetare, datat perkujtimore dhe festat e fundvitit