Plani vjetor i pranimeve ne Sherbimin Civil, Bashkia Gramsh per vitin 2017:
Plani strategjik

 

 Vendimi per pagat e punonjesve te Bashkise Gramsh: Vendimi mbi pagat

 

Organigrama e Bashkise Gramsh: Organigrama 2018
Ligji nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”: Ligj_nr._138__dt._17.12.2015

 

Formular vetedeklarimi per zbatimin e ligjit 138/2015:  Formular_vetedeklarimi_per_Ligj_nr._138__dt._17.12.2015

 

Vendim nr.17/2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015”:  VENDIM Nr. 17 – 2016

 

 CV e Sekretarit te Pergjithshem te Bashkise Gramsh: Adnand Shuli

 

 CV e Drejtorit Ekonomike te Bashkise Gramsh: Avni Bajrami

 

Lista e formulareve te vetedeklarimeve qe administrohen nga Bashkia Gramsh:

1.Formular vetedeklarimi Z.Tajar Bici