Shpallen fituesit në pozicionin “zjarrëfikës në shërbimin e MZSH-se”, si më poshtë:

NjoftimMZSH