Te dhenat e koordinatorit “Per te drejten e informimit dhe konsultimeve publike”:

Emer Mbiemer:  Orjeta Salla

Email: sallaorjeta@gmail.com

Faqja e FB: Bashkia Gramsh

Informacione dhe dokumente qe kerkohen me shpesh:

 Informacionet qe kerkohen me shpesh

Sherbimet qe Autoriteti Publik i ofron publiku:

Sherbimet qe Autoriteti Publik i ofron publikut

Tregues Performance:

Raporti BIRN