KOMISIONET E PERHERESHME TE KESHILLIT TE BASHKISE

 

Keshilli i Bashkise “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore , vendosi:Te formoje 5 ( pese ) Komisione te perhereshme prane Keshillit te Bashkise.

I-Komisioni i Finances dhe i Ekonomise me 5 anetar i perbere;

l-Erlanda Dermyshi-Kryetar

2-Zylyf Coku-Sekretar

3-Besmira Bracja-Anetar

 4-Hasim Cekrezi-Anetar

5-Servet Dedja-Anetar

IlKomisioni Sherbimeve Publike,Zhvillimit Urbanistik dhe Strehimit me 7 (shtete) anetar te perbere:

l-RudinBardhoshi-Kryetar

2-Besmira Bracja-Sekretar

3-Edmond Guri-Anetar

4-Xhevdet Dermyshi-Anetar

5-IIir Llapushi-Anetar

6-Irena Bezati-Anetar

7-Irdi Balliu-Anetar

IllKomisioni Juridik\ Mbrojtjes, Rendit dhe Emergiencave civile me 5 anetare i perbere:

l-Ilir Llapushi-Kryetar

2-Greta Lena-Sekretar

3-Aferim Muha-Anetar

4-Servet Dede-Anetar

5-Edmond Guri-Anetar

 IV- Komisioni i Arsimit ,Kultures ,Sporteve dhe Shendetesise me 5 anetare perbere:

l-Xhevit Dermyshi-Kryetar

2-Bukurie Latifi-Sekretar

3-Elmas Haruni-Anetar

4-Albert Ceci-Anetar

5-Irena Bezati-Anetar

V-Komisioni i bujqesise, mbrojtjes konsumatorit dhe giithe pasurise natyrore (Ujra pyje kullota, gurore-inerte etj) me 5 anetar i perbere:

l-Xhevdet Dyrmyshi-Kryetar

2-Ramazan Braho-Sekretar

3-Mefush Doku-Anetar

4-Aferim Muha-Anetar

5-Rudin Bardhoshi-Anetar

Per ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi ngarkohen Kryetaret e Grupeve dhe Kryetari i Keshillit