PER MIRATIMIN E PLANIT TE BUXHETIT PER VITIN 2017.

V E N D O S I

1-Miratimin e planit te buxhetit per vitin 2017. a- Te ardhurat gjithsej 612,392,378 leke. b- Shpenzimet gjithsej 612,392,378 leke. Bashkengjitur pasqyrat nr 1,2,3,4,5,6,7,8, tabelat e shpenzimeve per 10 njesite, tabelen e transfertes se pakushtezuar dhe te transfertave specifike te ardhura nga Ministria e Finances me shkresen nr 14900/9 prot date 17.11.2016; per Arsimin Parashkollor, Arsimin e Mesem+Konviktin, Mbrojtjen nga Zjarri, Sherbimin Pyjor, Ujitjen dhe Kullimin, Mirembajtjen e Rrugeve Rulale, si pjese perberese e ketij vendimi.

2- Miratimin e numrit maksimal te punonjesve 301 vete si pjese e ketij vendimi

3- Perdorimin e te ardhurave te vitit per shumen 89,504,000 leke.

4- Miratimin e perdorimit te ardhurave te trasheguara per bashkine shuma 59,676,939 leke.

Kliko per ta hapur te plote – Buxheti per vitin 2017