PER MIRATIMIN E PLANIT TE BUXHETIT PER VITIN 2018.

V E N D O S I

1-Miratimin e planit te buxhetit per vitin 2018. a- Te ardhurat gjithsej 507,653,000 leke. b- Shpenzimet gjithsej 507,653,000 leke. Bashkengjitur pasqyrat nr 1,2,3,4,5,6,7,8, tabelat e shpenzimeve per 10 njesite, tabelen e transfertes se pakushtezuar dhe te transfertave specifike te ardhura nga Ministria e Finances me shkresen nr 18912 prot date 20.12.2017; per Arsimin Parashkollor, Arsimin e Mesem+Konviktin, Mbrojtjen nga Zjarri, Sherbimin Pyjor, Ujitjen dhe Kullimin, Mirembajtjen e Rrugeve Rulale, si pjese perberese e ketij vendimi.

2- Miratimin e numrit maksimal te punonjesve 313 vete si pjese e ketij vendimi

3- Perdorimin e te ardhurave te vitit per shumen 85,680,000 leke.

4- Miratimin e perdorimit te ardhurave te trasheguara per bashkine shuma 56,210,000 leke.

Kliko per ta hapur te plote – Buxheti 2018