NJOFTIM   


           STEMA BASHKISE (1)                                                         STEMA BASHKISE (2)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH


Gramsh, më 27.02.2017

FTESË PËR OFERTË

Bashkia Gramsh, në kuadër të projektit “Planning and Catalytic investments for social cohesion and sustainable tourism development in Gramsh”, fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për realizimin e e objektit “Rehabilitimi i qendrës sportive në waterfrontin e Gramshit”, financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA), në mbështetje të kontratës së nënshkruar Ref.No.IADSA/2016/05.

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri: Bashkia Gramsh
Adresa: Bulevardi kryesor “10 Korriku”
Tel/Fax: 0513 22272 ; 0513 222142
E-mail: bashkiagr2004@yahoo.com
Adresa e internetit: bashkiagramsh.gov.al
2.Lloji i procedurës së prokurimit: Proçedurë e hapur kombëtare – shkresore.
3.Objekti i kontratës: “Rehabilitimi i qendrës sportive në waterfrontin e Gramshit”
4.Fondi limit: 27 485 977 (njëzetë e shtatë milionë e katërqind e tetëdhjetë e pesëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë (me TVSH).
5.Kohëzjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 (gjashtë) muaj
6.Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 28.03.2017, ora12:00
Vendi Bashkia Gramsh, zyra e protokollit dhe arkivit.
Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.
7. Afati kohor për hapjen e ofertave: 28.03.2017, ora 12:00
Vendi Bashkia Gramsh, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave

 

IADSA


 

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>