NJOFTIM


Ftojmë të gjithë dashamirësit e artit dhe kulturës të bëhen pjesë e kësaj nisme, për të pasuruar vlerat e qytetit tonë.   
muzeu

NJOFTIM   


           STEMA BASHKISE (1)                                                         STEMA BASHKISE (2)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA GRAMSH


Gramsh, më 27.02.2017

FTESË PËR OFERTË

Bashkia Gramsh, në kuadër të projektit “Planning and Catalytic investments for social cohesion and sustainable tourism development in Gramsh”, fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për realizimin e e objektit “Rehabilitimi i qendrës sportive në waterfrontin e Gramshit”, financuar nga Programi Italo-Shqiptar i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA), në mbështetje të kontratës së nënshkruar Ref.No.IADSA/2016/05.

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor
Emri: Bashkia Gramsh
Adresa: Bulevardi kryesor “10 Korriku”
Tel/Fax: 0513 22272 ; 0513 222142
E-mail: bashkiagr2004@yahoo.com
Adresa e internetit: bashkiagramsh.gov.al
2.Lloji i procedurës së prokurimit: Proçedurë e hapur kombëtare – shkresore.
3.Objekti i kontratës: “Rehabilitimi i qendrës sportive në waterfrontin e Gramshit”
4.Fondi limit: 27 485 977 (njëzetë e shtatë milionë e katërqind e tetëdhjetë e pesëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e shtatë) lekë (me TVSH).
5.Kohëzjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 6 (gjashtë) muaj
6.Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 28.03.2017, ora12:00
Vendi Bashkia Gramsh, zyra e protokollit dhe arkivit.
Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.
7. Afati kohor për hapjen e ofertave: 28.03.2017, ora 12:00
Vendi Bashkia Gramsh, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave

 

IADSA


 


FTESË PËR SOLIDARIZIM

Të nderuar qytetarë!

Bashkia e Gramshit bashkohet me shqetësimin e qytetarëve që u dëmtuan rëndë nga djegia e banesave të tyre prej zjarrit të datës 20 Shkurt 2017.

Bashkia këto ditë po punon intensivisht për eleminimin e pasojave të zjarrit. Me grup pune po evidentohen dëmet e shkaktuara, janë sensibilizuar të gjitha strukturat shtetërore dhe po grumbullohen ndihmat e para për familjarët e dëmtuar.

Bashkia u bën thirrje institucioneve shtetërore dhe qytetarëve të Gramshit, kudo që ndodhen, të kontribuojnë për t’u ardhur në ndihmë familjeve që mbetën pa shtëpi, pa orendi, pa pajisje dhe pa veshmbathje. Institucioni i bashkisë dhe punonjësit e saj po e japin shembullin e tyre.

Për këtë qëllim qytetarët, së bashku, kanë hapur një numër llogarie, të cilën e gjeni në foton bashkëngjitur.

Nr.llog

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Vënd i lirë pune në Shërbimin e MZSH-së (sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi), Bashkia Gramsh

Shkarko dokumentin e plote: Shpallje MZSH

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Për pranimin në Shërbimin e MZSH-së (sektori për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi), Bashkia Gramsh

KREU I-Pranimi në Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15; Vendimit të Këshillit Bashkiak nr.73 dhe nr.74, datë 28.12.2016; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr.8, datë 30.01.2017; Shkresës nr.675, datë 31.01.2017 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve për punonjës të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë”, Bashkia Gramsh njofton se në Sektorin e MZSH-së ka 4(katër) vende të lira pune në nivelin bazë të këtij shërbimi në pozicionet e mëposhtme:
1. Zjarrfikës

KREU II-Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës.

Shërbimi i MZSH-së është një strukturë e specializuar e gatishmërisë së përhershme, misioni i të cilës është inspektimi, parandalimi me masat e mbrojtjës nga zjarri, ndërhyrja për shurjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjës së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidenteve të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkatuara nga dora e njeriut. Zjarrfikësi është personi i emëruar në strukturat e shërbimit të MZSH-së, i trajnuar profesionalisht për të ndërhyrë në shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin e jetës së njeriut, të gjës së gjallë dhe pronës. Duhet të njoh dhe te zbatoje orarin e veprimeve, të dije pozicionin në shërbim dhe detyrat e tij funksionale, të jetë në cdo kohë në gadishmëri të lartë për të vepruar në zgjidhjen e situatave që ndodhin, të njoh dhe të zbatojë rregullat e brendshme në stacion dhe të sigurojë paprekshmërinë dhe abuzimin e mjediseve, teknikës, paisjeve etj, të mbajë pastër të gjitha ambjentet që disponon stacioni, të jetë i sjellshëm në komunikim me qytetarët që kërkojnë ndihmë, me kolegët duke pasqyruar një figurë qytetare dhe humane.
Kërkesa të Përgjithshme për pranimin:
1. Të jetë shtetas shqipëtar
2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar
3. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i/e aftë për të kryer detyra me rrezik të shtuar
4. Të mos jetë i përjashtuar nga shërbimi zjarrfikës, Policia e Shtetit apo nga institucione të tjera
5. Të ketë mbaruar arsimin e mesëm
6. Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale me dashje
7. Të jetë nën moshën 30 (tridhjetë) vjeç;
8. Të jetë i gjatë, jo më pak se 1.70
9. Të ketë përfunduar testimin fiziko-profesional dhe kursin përkatës pranë Akademisë së Sigurisë osë në qëndra të trajnimit zjarrfikës

KREU III-Dorëzimi i dokumenteve, kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi, në Zyrën e Protokoll-

Arkivës –Sektori Menaxhimit Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh këto dokumenta:
1. Kërkesë me shkrim drejtuar institucionit të Bashkisë (sektorit të shërbimit të MZSH-së)
2. Fotokopje e ID (kartë identiteti);
3. Çertifikatë familjare;
4. Një kopje të jetëshkrimit( CV);
5. Një numër kontakti (e-mail) si dhe adresën e plotë të vendbanimit;
6. Diplomë të njësuar me origjinalin të arsimit të mesëm(minimalisht);
7. Listë notash të njësuar me origjinalin;
8. Raport mjeko-ligjor nga autoriteti kompetent, që vërteton “gjëndje të mirë shëndetsore dhe i/e aftë fizikisht për të kyer detyra me rrezik të shtuar”;
9. Referencë me karakteristika specifike nga punëdhënësi i fundit ( nëse ka);
10. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, si dhe nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
11. Fotokopje të librezës së punës e njësuar me origjinalin (nëse ka);
12. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin (nëse ka);
13. Formulari i aplikimit (plotësimi i të cilit bëhet pranë zyrës së menaxhimit të burimeve njerëzore, Bashkia Gramsh);

Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën 24.02.2017
Në datën 01.03.2017, do të shpallet lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin (në faqen zyrtare të Bashkise dhe në stendën e informimit të publikut). Këta do të jenë ata që plotësojnë kushtet e pergjithshme dhe kriteret e aplikimit, të kërkuara më sipër.
Kandidatët që nuk kualifikohen do të njoftohen individualisht (me e-mail) për shkaqet e moskualifikimit më date 01.03.2017.
Ankesat nga kandidatët paraqiten në njësinë përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.
Konkurimi: provimi me shkrim do të bëhen në datën 6.03.2017, në mjediset e Bashkisë Gramsh-Salla e Mbledhjeve, në orën 11-00.
Testi i aftësive fizike: i cili përmban, vrapim, peshën/gjatësi dhe testet e muskujve, dhe intervista me gojë do të zhvillohet 10.03.2017
Fusha kryesore mbi të cilën bazohet konkurimi
Njohuritë për Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
Ligjin nr.139/2015, date 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;
Ligji nr.152, datë 21.12.2015 ‘Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”;

Kandidatët do të vlerësohen nga “Komisioni i Brendshëm”, i ngritur pranë Bashkise Gramsh. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatit është 100, të cilat ndahen përkatësisht: 40 (dyzetë) pikë për testimin me shkrim, 20 (njëzetë) pikë për intervistën me gojë dhe 40 (dyzetë) pikë për testin fizik.
Lista përfundimtare e kandidatëve të përzgjedhur fitues: do të shpallet sipas rendit zbritës në datën 13.03.2017.
Njoftimi do të bëhet: në faqen zyrtare të Bashkisë dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 13.03.2017.
Ankesat nga kandidatët paraqiten në njësinë përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve pune nga data e depozitimit të saj.
Për sqarime, mund të kontaktoni me numër telefoni 0696246155 ose në adresën: Bashkia Gramsh,Sheshi “Kamber Dermyshi” Bulevardi”10 Korriku”.
Shpallja është e hapur për të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret e përgjithshme të sipërcituara.
Kandidatë fitues do të shpallen 4(katër) prej aplikantëve të renditur me pikët më të larta.